UBO-register: wat betekent dit voor uw organisatie?

18 Aug 2020

Vanwege Europese regelgeving zijn ondernemingen vanaf 27 september 2020 verplicht om de eigenaren of personen die zeggenschap hebben over de entiteit in te schrijven in het UBO-register. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld, corruptie, belastingontduiking en fraude. Wat betekent de invoering van dit register voor organisaties? Wij delen de belangrijkste informatie.

In april 2019 werd een wetsvoorstel gepubliceerd met betrekking tot de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in Nederland. Volgens de Richtlijn dient elke EU-lidstaat een register bij te houden waarin de gegevens van de uiteindelijke belanghebbende(n) zijn geregistreerd. Als een onderneming niet (tijdig) voldoet aan de registratieverplichtingen kan dit een boete tussen de EUR 1.250 en EUR 1.250.000 voor de UBO, de entiteit, of beide tot gevolg hebben. Daarom is het van belang om de UBO’s tijdig te registreren.

Het UBO-register

Een UBO, de ‘ultimate beneficial owner’, is de uiteindelijk belanghebbende: de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Een UBO is een natuurlijk persoon en iedere entiteit heeft tenminste één UBO.

Er zijn drie soorten UBO’s: de bezits-UBO, de zeggenschaps-UBO en de pseudo-UBO. Bij een bezits-UBO heeft een persoon direct of indirect een economisch belang van meer dan 25% in een entiteit. Bij een zeggenschaps-UBO heeft een persoon meer dan 25% zeggenschap over de entiteit. Is er geen bezits- of zeggenschaps-UBO, dan wordt de pseudo-UBO in het register opgenomen. De pseudo-UBO maakt onderdeel uit van het hoger leidinggevend personeel. Bij rechtspersonen is dit de bestuurder.

UBO-registratieplicht

De UBO-registratieplicht geldt voor deze organisaties:

  • (niet-beursgenoteerde) B.V.’s en N.V.’s;
  • stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
  • maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
  • rederijen;
  • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
  • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
  • kerkgenootschappen;
  • Europees economisch samenwerkingsverbanden.

De UBO-registratieplicht geldt niet voor eenmanszaken, beursgenoteerde vennootschappen, verenigingen van eigenaars, publiekrechtelijke rechtspersonen en enkele historische rechtspersonen. Er is geen verplichting voor UBO’s van buitenlandse ondernemingen om zich in het Nederlandse UBO-register te registreren.

Wie kan het UBO-register inzien?

Het UBO-register maakt deel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). De entiteit moet de gegevens van de UBO’s zelf bij de KVK melden. De tekenbevoegden binnen een organisatie mogen UBO’s inschrijven. Het inschrijven is gratis.

Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar, waaronder naam, woonplaats en nationaliteit. Een ander deel van de gegevens is alleen in te zien door het Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) en aangewezen bevoegde autoriteiten. Dit gaat om gegevens als het afschrift van een geldig identiteitsdocument en het afschrift van documenten waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt. In bijzondere situaties, bijvoorbeeld als er een risico op fraude, ontvoering of chantage bestaat, kan er een verzoek worden ingediend om bepaalde gegevens af te schermen. Deze gegevens blijven wel te raadplegen door het FIU en de aangewezen bevoegde autoriteiten.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel over het UBO-register vragen?

Neem dan contact op met Elements Legal via +31 20 700 5400 of info@elementslegal.com. Wij adviseren u graag!